WYS Enterprise Solutions – Human Resourse Management System

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

 

Bảng lương


Bảng lương:  

Bảng lương gồm danh sách nhân viên nhận tiền lương thanh toán cho phần việc đã hoàn thành. Bảng lương hoặc bảng thù lao cũng thể hiện tổng tiền thực nhận sau khi đã trích các khoản giảm trừ từ lương. WYS HRMS đảm bảo lương trả cho công nhân viên được tính đúng, và doanh nghiệp thực hiện đúng luật.

 • Cấu trúc tính lương & khoản giảm trừ từ lương linh hoạt
 • Lương & Khoản giảm trừ trước và sau thuế
 • Tính lương trên cơ sở bảng chấm công
 • Nhập thông tin cho toàn bộ nhân viên mới vào, xin nghỉ việc, đã nghỉ việc
 • Tạo tháng tính lương mới & tiến hành tính lương
 • Vắng mặt
 • Tính lương & In phiếu lương cho nhóm hoặc các nhân viên lựa chọn
 • Chốt cơ sở tính lương của tháng tránh trường hợp thay đổi dữ liệu đã xử lý.
 • Các khoản giảm trừ khác
 • Báo cáo lương
 • Tạo danh sách chuyển khoản
 • Tạo bản sao kê ngân hàng & thư giới thiệu
 • Quản lý tiền hoàn trả
 • Quản lý thuế thu nhập, quản lý thuế khấu trừ tại nguồn

Dịch Vụ Cung Cấp

Unique Software Consulting
Tư Vấn Phần Mềm
Chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn đi đúng hướng.
Business Needs Analysis
Phân Tích
Báo cáo phân tích hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh.
Training Needs Of Off Site
Đào Tạo
Các chương trình đào tạo cung cấp các lựa chọn linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Support Services
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tất cả các vấn đề kỹ thuật được đội ngũ hỗ trợ nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đảm nhiệm, đưa ra giải pháp rõ ràng và đơn giản.